ת.נ.צ.ב.הת.נ.צ.ב.היזל
בת הרה"ג חנוך העניך פרנקל ע"ה
חינכה בניה ובנותיה לתורה ויר"ש במסירות נפש ברומניה

נלב"ע ביום כ"א חודש טבת תשנ"ג
ת.נ.צ.ב.ה