ר' יונה בן אריה
למשפחת היימן ז"ל
נלב"ע ביום ג' אלול תשנ"ג

רעייתו קלרא קילא
בת ר' מרדכי דב לבית פליישמן
נלב"ע ביום י"ג אייר תשד"מ